ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม**

1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sb.likeprogram.net  

2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ  ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ประกอบด้วย

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน

4.  นักเรียนที่เข้าใช้งานตามที่ระบุในข้อ  3  ไม่ได้  ให้ทดลองกรอกข้อมูลเข้าระบบ  ดังนี้

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :   เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

5. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

6. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถ เลือกได้  1 กิจกรรม
7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/16 เลือกได้เฉพาะกิจกรรมชุมนุมลูกเศรษฐบุตร  โดยเลือกห้องของตัวเองเท่านั้น  (ยกเว้นนักเรียนห้องม.  1/16  ให้เลือกกิจกรรมลูกเศรษฐบุตร ม.1/15-1/16)

8. นักศึกษาวิชาทหาร  ให้เลือกกิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน  เท่านั้น  โดยเลือกตามชั้นปีที่นักเรียนศึกษาอยู่

9.หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่ ครูอนงค์นาฏ  ชูนันท์ธนศักดิ์ 

085-2304923
***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ***