ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ติดต่อครู


นักเรียนที่จะเลือกกิจกรรมชุมนุม  ให้กดเลือก  คำว่า  "เลือกกิจกรรม"  ก่อน  แล้วระบบจะถามให้กรอกข้อมูล  ดังนี้

รหัสนักเรียน  คือ  เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

รหัสผ่าน  คือ  เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน  13  หลัก

 

หากเข้าระบบไม่ได้  ให้ทดลองกรอกข้อมูลเข้าระบบ  ดังนี้

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :   เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

สอบถาม แจ้งปัญหา การใช้งาน

ติดต่อ : ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  อาคาร  4