ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2562 ลงทะเบียน ยังไม่ได้กำหนดรอบลงทะเบียน

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 001 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/1 ม.1 ครูผกามาส สุโพธิ์, ครูศจีวรรณ ลีละพันธ์ หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
2. 002 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/2 ม.1 ครูปิยธิดา นพธรรม, ครูอัจฉราภรณ์ สุขจ่าง หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 46   ดูรายละเอียด
3. 003 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/3 ม.1 ครูวิรวรรณ หิรัญพานิช, ครูเนติชา วงศรีลา หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
4. 004 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/4 ม.1 ครูนวรัตน์ วงษ์ชัย, ครูฐิติพร หารวาระ หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
5. 005 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/5 ม.1 ครูนิภาภรณ์ บุญบริสุทธื์, ครูทิพวรรณ ล้อประโคน หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
6. 006 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/6 ม.1 ครูวรวรรณ สุพัฒน์, ครูกุสุมา ศรีรักษา หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
7. 007 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/7 ม.1 ครูพรทิพย์ พรรณนา, ครูภัคภร แก่นสูงเนิน หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
8. 008 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/8 ม.1 ครูศุภัทรา เพ็ชรงาม, ครูสมพร ฤทธิ์อยู่ หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 48   ดูรายละเอียด
9. 009 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/9 ม.1 ครูจิตรลดา บูรณะไชย, ครูจำรัส สำลีขาว หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
10. 010 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/10 ม.1 ครูอนงค์นาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์, ครูภานุมาศ สีน้ำเงิน หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
11. 011 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/11 ม.1 ครูธัญนสา เดชสุวรรณ, ครูอารยา อุ่นเจ้าบ้าน หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
12. 012 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/12 ม.1 ครูจักรกฤต วรรณวงษ์ หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 46   ดูรายละเอียด
13. 013 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/13 ม.1 ครูสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ, ครูชนากานต์ กาวกาย หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
14. 014 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/14 ม.1 ครูกิตติพงศ์ นาคกล่อม หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
15. 015 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/15-1/16 ม.1 ครูศรัณย์ บุญสนธิ , ครูธงชัย ดาระภา, ครูสกานต์ เพ็ชรนิล หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 92   ดูรายละเอียด
16. 016 ลูกเศรษฐบุตร ม.1/16 ม.1 ครูธงชัย ดาระภา, ครูสกานต์ เพ็ชรนิล หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ ระงับกิจกรรม Loading... 45   ดูรายละเอียด
17. 017 English Fun Club ม.4, ม.5, ม.6 ครูวีรินท์ แดนราช 323 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
18. 018 อ่านออกเขียนได้ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวิภา ชำนาญเรือ 826 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
19. 019 Crossword ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรองรัตน์ ผู้พัฒน์, ครูชุติมณฑน์ มนเทียรกุล 313 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
20. 020 Reading for Fun ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชนเมษา โชติเมษ 326 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
21. 021 IEP ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรนุช ค่าม่วง, ครูตวงรัตน์ ทักษิณ 331 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
22. 022 Bonjour Paris ม.4, ม.5, ม.6 ครูทัชชา อิ่มสำราญ, ครูสุกัญญา สครรัมย์ 335 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
23. 023 ภาษาจีน ม.4, ม.5, ม.6 ครูแสงรวี พรมแสง, ครูกวิตา หลุยจำวัน 332 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
24. 024 Japan Culture ม.4, ม.5, ม.6 ครูขวัญชนก มิราสุวรรณ 334 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
25. 025 English Theater ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอนุสรา ชูชนะ, ครูอรรถพร ประทุมชาติ 325 เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
26. 026 Crossword Game 2 ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุนารี สายสมบัติ, ครูศุภาวดี คำชมภู 324 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
27. 027 Crossword 3 ม.2, ม.3 ครูวิเชียร แป้นไผ่ โรงอาหาร 2 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
28. 028 Crossword 4 ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูแสงระวี โคตรหานาม 311 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
29. 029 Big Book For Fun ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวงเดือน ยอดน้ำคำ, ครูทิพย์วรินทร จงประดิษฐ์นันท์ 312 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
30. 030 Fun English Games ม.2, ม.3 ครูชนาพร ปักครึก 225 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
31. 031 เยาวชน กยศ.จิตอาสา ม.4, ม.5, ม.6 ครูสมาพร ทองเหมย 143 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
32. 032 พับกระดาษโอริงามิ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชนินพร สุวรรณสิงห์ 141 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
33. 033 ห้องสมุด ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศิริพร อนุกูลประโยชน์ ,ครูเกศรินทร์ สุทธิรอด ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
34. 034 รด.ปี 1 ม.4 ม.4, ม.5 ครูธนัญชัย ขำปาน โดมหลังโรงเรียน เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
35. 035 รด.ปี 2 ม.5 ม.5, ม.6 ครูสาวดี บุญโท โดมหลังโรงเรียน เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
36. 036 รด.ปี 3 ม.6 ม.6 ครูปราชญา ปานกลีบ โดมหลังโรงเรียน เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
37. 037 วู๊ดบอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูจตุพล พยุหะ สนามฟุตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
38. 038 เยาวชนรักสุขภาพ ม.4, ม.5, ม.6 ครูดวงพร เชื้อพรมศรี สแตน1 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
39. 039 กีฬาพาเพลิน ม.4, ม.5, ม.6 ครูวิทยา คลับคล้าย สแตน2 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
40. 040 ดาบสองมือ ม.2, ม.3 ครูจักรพันธ์ โพธิ์นอก ใต้ตึก 8 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
41. 041 หมากรุก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสิทธิเดช บัญติ , ครูจิรา เนตยารักษ์ ห้องฟิตเนส เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
42. 042 Cozy Art ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเจนจิตต์ ปูเชียงแดง 713 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
43. 043 ดนตรีไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุกัญญา ทองอยู่, ครูจตุพร แซ่ลิ้ม 621 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
44. 044 นาฏศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกฤษณา เพชรซ้อน 632 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
45. 045 วงโยธวาทิต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูณัฐวุฒิ คำสีแก้ว 631 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
46. 046 SCI-FI ไซไฟ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรัตฏิญากร การวิบูลย์ , ครูพัชรธารา สุขศิลป์วิทยา 433 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
47. 047 อิสลามศึกษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรรณา ลาวัง , ครูภาวิณี โกสินทร 233 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
48. 048 เพ้นท์เล็บ ม.4, ม.5, ม.6 ครูศิริรัตน์ สุวรรณ ,ครูพนิดา จิตวิบูลย์ 421 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
49. 049 วิทย์-คณิต ออนไลน์ ม.2 ครูบุญมี ศิริวงศ์ , ครูวินัย เลี้ยงชื่นใจ 535 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
50. 050 วิทยาศาสตร์กับความงาม ม.4, ม.5, ม.6 ครูกรณิกา ผิวล่อง, ครูสุพิน สุขคุ้ม 423 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
51. 051 สารคดีวิทยาศาสตร์ Science Documentary ม.2, ม.3 ครูพิสมัย รุ่งเรือง, ครูวิลาสินี จิตวิริยะพันธ์ 432 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
52. 052 คณิตคิดสนุก ม.4, ม.5, ม.6 ครูนลิน ชนะชู, ครูสุณีย์ อินทรพาณิชย์ 825 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
53. 053 เพื่อนกันปันความรู้ ม.4, ม.5, ม.6 ครูรัตนาภรณ์ สุภะเกษ 436 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
54. 054 วิทยาศาสตร์แสนสนุก ม.4, ม.5, ม.6 ครูอาภา ผดุงเวียง 422 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
55. 055 อินดี้ ไอเดีย ดีไอวาย ม.2, ม.3 ครูดวงพร กาญจนวาศ,ครูโสภาพรรณ ชะอุ่ม 426 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
56. 056 เปเปอร์มาเช่ คลับ ม.2 ครูอุลัย งามล้วน 222 เปิดรับสมัคร Loading... 41   ดูรายละเอียด
57. 057 กองร้อยพิเศษ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวศกร เพ็ชรช่วย,ครูอภิวัฒน์ โพธิ์น้อย ห้องลูกเสือ เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
58. 058 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.2 ครูสุดาวัลย์ เพ็ชรรัตน์, ครูจงดี จั่นคำ 224 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
59. 059 ไขภาษา ม.2, ม.3 ครูวิภา ดาราเพ็ญ, ครูมธุรส เตียวปิยกุล 142 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
60. 060 To Be Number 1 ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูบรรยง คุ้มรอบ, ครูสุกัญญา แสงทับทิม ศาลาเกิดหนุนวงศ์ เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
61. 061 รอบรู้ภาษาไทย ก้าวไกลสู่รั้วอุดมศึกษา ม.4, ม.5, ม.6 ครูประภัสสร ทับทิมดี, ครูอภิวัฒน์ มรรคผล 123 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
62. 062 สะกดคำพาเพลิน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์, ครูสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์ 146 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
63. 063 เก็บตก ม.4 ครูเบญจมาส ผิวเหลือง 124 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
64. 064 เกมหรรษาพาเพลิน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสิณี สิริกุลยา, ครูลักษณี โมราสุข 131 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
65. 065 มีเรื่องมาเล่า ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอาภาภรณ์ คุ้มรักษา, ครูวิลาสินี นิทรัพย์ 122 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
66. 066 อ.ย.น้อย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูจุราวรรณ ดวงพรม, ครูจิรนันท์ ทับศิลา คหกรรม เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
67. 067 Reality SBP ม.4, ม.5, ม.6 ครูจุฑามาศ บรรจบ, ครูสุรวุฒิ อิสรไกรศีล 542 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
68. 068 robot sbp ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 นางสาวภาวดี รัศมีทอง 543 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
69. 069 sticker line หรรษา ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุฑามาศ แก้วมรกต, ครูศรัณ สังข์ทอง 545 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
70. 070 ช่วยคิดช่วยทำ ม.4, ม.5, ม.6 ครูศรีสุดา อิสโม, ครูจุฬารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ 132 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
71. 071 นั่งเล่านิทานคุณธรรม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูภิรมรัตน์ อินถา, ครูจุฬาลักษณ์ อภัยรุณ 235 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
72. 072 แม่บ้านแม่เรือน ม.2, ม.3 ครูอมรลักษณ์ เบญจมานันท์ 145 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
73. 073 ฝึกสมาธิ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูประวิทย์ สุภาพ,ครูชัยภัทร อาจละออ shop3 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
74. 074 เพื่อนช่วยเพื่อน ม.3 ครูวราพร หมายชัย 133 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
75. 075 พัฒนาเพื่ออนาคต ม.4, ม.5, ม.6 ครูถิรวัฒน์ รัตโนภาส shop4 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
76. 076 sketchup design ม.2, ม.3 ครูวิภาพรรณ ยิ้มโปรยคำ,ครูสมฤทัย ภูน้ำย้อย 548 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
77. 077 ชุมนุมพอเพียง ม.5, ม.6 ครูนรากรณ์ ฤทธิรณ, ครูดารุณี นันทะพรหม หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ เปิดรับสมัคร Loading... 75   ดูรายละเอียด
78. 078 computer multimedia ม.4, ม.5, ม.6 ครูจิรเดช เกิดศิริ,ครูตรีเนตร หิมพาน 116 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
79. 079 ชุมนุมนักเรียนรักษาศีล 5 ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภิรัฐ โยธาฤทธิ์, ครูประวิทย์ พลสมัคร ห้องพิพิธภัณฑ์ เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
80. 080 การปฐมพยาบาลเบื่องต้น ม.4, ม.5, ม.6 ครูจุฑาภรณ์ วรรณบวร ห้องพยาบาล เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
81. 081 บ้านโครงงาน ม.2, ม.3 ครูบงกช จันทร์ไพศรี, ครูอรชร เสรีกุล 232 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
82. 082 ติดต่อสอบถาม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์ 121 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
83. 083 มารยาทงามอย่างชาวเศรษฐบุตร ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรุ่งเรื่อง ชัยวร, ครูสโรชา ภาระจ่า ห้องจริยธรรม เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
84. 084 ชุมนุมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกฤษณชัย ค่าม่วง, ครูธนภูมิ ทองเพียรพงษ์ ห้องจริยธรรม เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
85. 085 คณิตพิชิตความรู้ ม.4, ม.5, ม.6 ครูปัณญตา คงธนคณากุล 536 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
86. 086 เกมส์คณิตศาสตร์พาเพลิน ม.2, ม.3 ครูอรอุมา เสนาถี 835 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
87. 087 คณิตศาสตร์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูปรมินทร์ สุวรรณกูฎ 822 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
88. 088 สนุกกับตัวเลข ม.2, ม.3 ครูกนกพร ปานกลีบ, ครูอัษฎาพร พิลา 832 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
89. 089 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.2, ม.3 ครูกมลกาญจน์ บรรทร 824 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
90. 090 Math fast ม.4, ม.5, ม.6 ครูกีรติ เอ้งฉ้วน 823 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
91. 091 All Math ม.2, ม.3 ครูเฉลิมพล โสมรักษ์, ครูสุเมธ ดอเลาะห์ 842 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
92. 092 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูอิสระ สระแก้ว 821 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
93. 093 ซูโดกุ ม.4, ม.5, ม.6 ครูธัญญารัตน์ บุญพ่วง 833 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
94. 094 The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อวิชาคณิตศาสตร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวัชราภรณ์ พึ่งโพธิ์, ครูอรอุมา มูลจันทร์ 125 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
95. 095 เวทคณิต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนาสิน เจริญกุล, ครูพีรดา ศักดิ์ศร 841 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
96. 096 ดูให้รู้ ม.4, ม.5, ม.6 ครูโชติกา เดชมา 834 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
97. 097 SBP ART ม.4, ม.5, ม.6 ครูวิวัน พาลีบัตร, ครูจณิษ์ษฎา บุตรเบ้า 622 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด