ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ข้อมูลกิจกรรม


ลำดับ

รหัสกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

เปิดรับเฉพาะ

อาจารย์ผู้ดูแล

สถานที่

จำนวนที่เปิดรับ (คน)

1.

001

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/1

1. ครูผกามาส สุโพธิ์

2. ครูศจีวรรณ ลีละพันธ์

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

2.

002

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/2

1. ครูปิยธิดา นพธรรม

2. ครูอัจฉราภรณ์ สุขจ่าง

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

3.

003

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/3

1. ครูวิรวรรณ หิรัญพานิช

2. ครูเนติชา วงศรีลา

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

4.

004

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/4

1. ครูนวรัตน์ วงษ์ชัย

2. ครูฐิติพร หารวาระ

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

5.

005

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/5

1. ครูนิภาภรณ์ บุญบริสุทธื์

2. ครูทิพวรรณ ล้อประโคน

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

6.

006

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/6

1. ครูวรวรรณ สุพัฒน์

2. ครูกุสุมา ศรีรักษา

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

7.

007

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/7

1. ครูพรทิพย์ พรรณนา

2. ครูภัคภร แก่นสูงเนิน

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

8.

008

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/8

1. ครูศุภัทรา เพ็ชรงาม

2. ครูสมพร ฤทธิ์อยู่

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

9.

009

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/9

1. ครูจิตรลดา บูรณะไชย

2. ครูจำรัส สำลีขาว

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

10.

010

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/10

1. ครูอนงค์นาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์

2. ครูภานุมาศ สีน้ำเงิน

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

11.

011

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/11

1. ครูธัญนสา เดชสุวรรณ

2. ครูอารยา อุ่นเจ้าบ้าน

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

12.

012

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/12

ครูจักรกฤต วรรณวงษ์

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

13.

013

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/13

1. ครูสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ

2. ครูชนากานต์ กาวกาย

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

14.

014

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/14

ครูกิตติพงศ์ นาคกล่อม

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

15.

015

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/15

1. ครูศรัณย์ บุญสนธิ

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

16.

016

ลูกเศรษฐบุตร

ม.1/16

1. ครูธงชัย ดาระภา

2. ครูสกานต์ เพ็ชรนิล

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

45

17.

017

English Fun Club

ม.4, ม.5, ม.6

ครูวีริน แดนราช

323

25

18.

018

อ่านออกเขียนได้

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5,

ม.6

ครูวิภา ชำนาญเรือ

826

25

19.

019

Crossword

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูรองรัตน์ ผู้พัฒน์

2. ครูชุติมณ มนเทียรกุล

313

50

20.

020

Reading for Fun

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ครูชนเมษา โชติเมษ

326

25

21.

021

IEP

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูวรนุช ค่าม่วง

2. ครูตวงรัตน์ ทักษิณ

331

50

22.

022

Bonjour Paris

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูทัชชา อิ่มสำราญ

2. ครูสุกัญญา สครรัมย์

335

50

23.

023

ภาษาจีน

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูแสงรวี พรมแสง

2. ครูกวิตา หลุยจำวัน

332

50

24.

024

Japan Culture

ม.4, ม.5, ม.6

ครูขวัญชนก มิราสุวรรณ

334

50

25.

025

English Theater

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูอนุสรา ชูชนะ

2. ครูอรรถพร ประทุมชาติ

325

60

26.

026

Crossword Game 2

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูสุนารี สายสมบัติ

2. ครูศุภาวดี คำชมภู

324

50

27.

027

Crossword 3

ม.2, ม.3

ครูวิเชียร แป้นไผ่

โรงอาหาร 2

25

28.

028

Crossword 4

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ครูแสงระวี โคตรหานาม

311

25

29.

029

Big Book For Fun

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูวงเดือน ยอดน้ำคำ

2.ครูทิพย์วรินธร จงประดิษฐ์นันท์

312

50

30.

030

Fun English Games

ม.2, ม.3

ครูชนาพร ปักครึก

225

25

31.

031

เยาวชน กยศ.จิตอาสา

ม.4, ม.5, ม.6

ครูสมาพร ทองเหมย

143

25

32.

032

พับกระโอริงามิ

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ครูชนินพร สุวรรณสิงห์

141

25

33.

033

ห้องสมุด

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูศิริพร อนุกูลประโยชน์

2. ครูเกศรินทร์ สุทธิรอด

ห้องสมุด

50

34.

034

รด.ปี 1 ม.4

ม.4

ครูธนัญชัย ขำปาน

โดมหลังโรงเรียน

200

35.

035

รด.ปี 1 ม.5

ม.5

ครูสาวดี บุญโท

โดมหลังโรงเรียน

200

36.

036

รด.ปี 1 ม.6

ม.6

ครูปราชญา ปานกลีบ

โดมหลังโรงเรียน

200

37.

037

วู๊ดบอล

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ครูจตุพล พยุหะ

สนามฟุตบอล

25

38.

038

เยาวชนรักสุขภาพ

ม.4, ม.5, ม.6

ครูดวงพร เชื้อพรมศรี

สแตน1

25

39.

039

กีฬาพาเพลิน

ม.4, ม.5, ม.6

ครูวิทยา คลับคล้าย

สแตน2

25

40.

040

ดาบสองมือ

ม.2, ม.3

1. ครูจักรพันธ์ โพธิ์นอก

ใต้ตึก 8

25

41.

041

หมากรุก

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูสิทธิเดช บัญติ

2. ครูจิรา เนตยารักษ์

ห้องฟิตเนส

50

 

42.

042

Cozy  Art

ม.4, ม.5, ม.6

ครูเจนจิตต์ ปูเชียงแดง

713

25

43.

043

ดนตรีไทย

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูสุกัญญา ทองอยู่

2. ครูจตุพร แซ่ลิ้ม

621

50

44.

044

นาฏศิลป์

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ครูกฤษณา เพชรซ้อน

632

25

45.

045

วงโยธวาทิต

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ครูณัฐวุฒิ คำสีแก้ว

 

631

50

46.

046

SCI-FI ไซไฟ

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูรัตฏิญากร การวิบูลย์

2. ครูพัชรธารา สุขศิลป์วิทยา

433

50

47.

047

อิสลามศึกษา

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูวรรณา ลาวัง

2. ครูภาวิณี โกสินทร

233

50

48.

048

เพ้นท์เล็บ

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูศิริรัตน์ สุวรรณ

2. ครูพนิดา จิตวิบูลย์

421

50

49.

049

วิทย์-คณิต ออนไลน์

ม.2

1. ครูบุญมี ศิริวงศ์

2. ครูวินัย เลี้ยงชื่นใจ

535

50

50.

050

วิทยาศาสตร์กับความงาม

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูกรณิกา ผิวล่อง

2. ครูสุพิน สุขคุ้ม

423

50

 

 

 

 

 

 

 

51.

051

สารคดีวิทยาศาสตร์ Science Documentary

ม.2, ม.3

1. ครูพิสมัย รุ่งเรือง

2. ครูวิลาสินี จิตวิริยะพันธ์

432

50

52.

052

คณิตคิดสนุก

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูนลิน ชนะชู

2. ครูสุณีย์ อินทรพาณิชย์

825

50

53.

053

เพื่อนกันปันความรู้

ม.4, ม.5, ม.6

ครูรัตนาภรณ์ สุภะเกษ

436

25

54.

054

วิทยาศาสตร์แสนสนุก

ม.4, ม.5, ม.6

ครูอาภา ผดุงเวียง

422

25

55.

055

อินดี้ ไอเดีย ดีไอวาย

ม.2, ม.3

1. ครูดวงพร กาญจนวาศ

2. ครูโสภาพรรณ ชะอุ่ม

426

50

56.

056

เปเปอร์มาเช่ คลับ

ม.2

ครูอุลัย งามล้วน

222

40

57.

057

กองร้อยพิเศษ

ม.2, ม.3

1. ครูวศกร เพ็ชรช่วย

2. ครูอภิวัฒน์  โพธิ์น้อย

ห้องลูกเสือ

50

58.

058

สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์

ม.2

1. ครูสุดาวัลย์ เพ็ชรรัตน์

2. ครูจงดี จั่นคำ

224

50

59.

059

ไขภาษา

ม.2, ม.3

1. ครูวิภา ดาราเพ็ญ

2. ครูมธุรส เตียวปิยกุล

142

50

60.

060

To Be Number 1

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ครูบรรยง คุ้มรอบ, ครูสุกัญญา แสงทับทิม

ศาลาเกิดหนุนวงศ์

50

61.

061

รอบรู้ภาษาไทย ก้าวไกลสู่รั้วอุดมศึกษา

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูประภัสสร ทับทิมดี

2. ครูอภิวัฒน์ มรรคผล

123

50

62.

062

สะกดคำพาเพลิน

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1.ครูศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์

2. ครูสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์

146

50

63.

063

เก็บตก

ม.4

ครูเบญจมาส ผิวเหลือง

124

25

64.

064

เกมหรรษา

พาเพลิน

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูสิณี สิริกุลยา

2. ครูลักษณี โมราสุข

131

50

65.

065

มีเรื่องมาเล่า

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูอาภาภรณ์ คุ้มรักษา

2. ครูวิลาสินี นิทรัพย์

122

50

66.

066

อ.ย.น้อย

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูจุราวรรณ ดวงพรม

2. ครูจิรนันท์ ทับศิลา

คหกรรม

50

67.

067

Reality SBP

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูจุฑามาศ บรรจบ

2. ครูสุรวุฒิ อิสรไกรศีล

542

50

68.

068

robot sbp

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

นางสาวภาวดี รัศมีทอง

543

25

69.

069

คอมพิวเตอร์

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูสุฑามาศ แก้วมรกต

2. ครูศรัณ สังข์ทอง

545

50

70.

070

ช่วยคิดช่วยทำ

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูศรีสุดา อิสโม

2. ครูจุฬารัตน์ ภูมิโคกรักษ์

132

50

71.

071

นั่งเล่านิทานคุณธรรม

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูภิรมรัตน์ อินถา

2. ครูจุฬาลักษณ์ อภัยรุณ

235

50

72.

072

แม่บ้านแม่เรือน

ม.2, ม.3

ครูอมรลักษณ์ เบญจมานันท์

145

25

73.

073

ฝึกสมาธิ

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูประวิทย์ สุภาพ

2. ครูชัยภัทร อาจละออ

Shop3

50

74.

074

เพื่อนช่วยเพื่อน

ม.2, ม.3

ครูวราพร หมายชัย

133

25

75.

075

พัฒนาเพื่ออนาคต

ม.4, ม.5, ม.6

ครูถิรวัฒน์ รัตโนภาส

shop4

25

76.

076

sketchup design

ม.2, ม.3

1. ครูวิภาพรรณ ยิ้มโปรยคำ

2. ครูสมฤทัย  ภูน้ำย้อย

 

548

50

77.

077

ชุมนุมพอเพียง

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูนรากรณ์ ฤทธิรณ

2. ครูดารุณี นันทะพรหม

หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ

50

78.

078

computer multimedia

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูจิรเดช เกิดศิริ

2. ครูตรีเนตร หิมพาน

 116

50

79.

079

ชุมนุมนักเรียนรักษาศีล 5

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูอภิรัฐ โยธาฤทธิ์

2. ครูประวิทย์ พลสมัคร

ห้องพิพิธภัณฑ์

50

80.

080

การปฐมพยาบาลเบื่องต้น

ม.4, ม.5, ม.6

ครูจุฑาภรณ์ วรรณบวร

ห้องพยาบาล

25

81.

081

บ้านโครงงาน

ม.2, ม.3

1. ครูบงกช จันทร์ไพศรี

2. ครูอรชร เสรีกุล

232

50

82.

082

ติดต่อสอบถาม

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ครูอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์

121

25

83.

083

มารยาทงามอย่างชาวเศรษฐบุตร

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูรุ่งเรือง ชัยวร

2. ครูสโรชา ภาระจ่า

ห้องจริยธรรม

50

84.

084

ชุมนุมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูกฤษณชัย ค่าม่วง

2. ครูธนภูมิ ทองเพียรพงษ์

ห้องจริยธรรม

50

85.

085

คณิตพิชิตความรู้

ม.4, ม.5, ม.6

ครูปัณญตา คงธนคณากุล

536

25

86.

086

เกมส์คณิตศาสตร์พาเพลิน

ม.2, ม.3

ครูอรอุมา เสนาถี

835

25

87.

087

คณิตศาสตร์

ม.4, ม.5, ม.6

ครูปรมินทร์ สุวรรณกูฎ

822

25

88.

088

สนุกกับตัวเลข

ม.2, ม.3

1. ครูกนกพร ปานกลีบ

2. ครูอัษฎาพร พิลา

832

50

89.

089

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ม.2, ม.3

ครูกมลกาญจน์ บรรทร

824

25

90.

090

Math fast

ม.4, ม.5, ม.6

ครูกีรติ เอ้งฉ้วน

823

25

91.

091

All Math

ม.2, ม.3

1. ครูเฉลิมพล โสมรักษ์

2. ครูสุเมธ ดอเลาะห์

842

50

92.

092

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ม.4, ม.5, ม.6

ครูอิสระ สระแก้ว

821

25

93.

093

ซูโดกุ

ม.4, ม.5, ม.6

ครูธัญญารัตน์ บุญพ่วง

833

25

94.

094

The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อวิชาคณิตศาสตร์

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูวัชราภรณ์ พึ่งโพธิ์

2. ครูอรอุมา มูลจันทร์

116

50

95.

095

เวทคณิต

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูธนาสิน เจริญกุล

2. ครูพีรดา ศักดิ์ศร

841

50

96.

096

ดูให้รู้

ม.4, ม.5, ม.6

ครูโชติกา เดชมา

834

25

97

097

SBP ART

ม.4, ม.5, ม.6

1. ครูวิวัน พาลีบัตร

2. ครูจณิษ์ษฎา บุตรเบ้า

622

50